HC Grupy

Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.system.myhappyco.com, Sprzedającym jest spółka obsługująca sprzedaż w kraju dystrybucji, zwana także zamiennie „Usługodawcą” – jako dystrybutor towarów marki HappyCo, stanowiącej własność HAPPY COMPANY NETWORK DISTRIBUTION (HC NET) SAGL z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Riva Albertolli 16901.

Regulamin Sklepu Internetowego HappyCo

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.system.myhappyco.com, Sprzedającym jest spółka obsługująca sprzedaż w kraju dystrybucji, zwana także zamiennie „Usługodawcą” – jako dystrybutor towarów marki HappyCo, stanowiącej własność HAPPY COMPANY NETWORK DISTRIBUTION (HC NET) SAGL z siedzibą w Lugano (Szwajcaria), Riva Albertolli 16901. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z danych kontaktowych Usługodawców (adres, telefon, adres e-mail) znajdujących się na Stronie Sklepu w zakładce „Kontakt”. Dystrybutorami produktów marki HappyCo są:
1. POLSKA: HappyCo Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02483), ul. Jutrzenki 177, NIP: 5252456328, REGON: 141914363, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000331926.
2. UKRAINA: HappyCo Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (02091), ul. Charkiwske Szose 144 B, Data i numer wpisu do Jedynego Państwowego Rejestru osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców rejestracji państwowej: 18.03.2011, nr 1 065 102 0000 014528. Identyfikacyjny kod osoby prawnej 37560530, NIP 375605326510.
3. USA: HappyCo USA Inc., 175 SW 7th Street, 1716 Miami, FL 33130 Florida, Company number
P150000129

§1 Definicje

Przez użyte w niniejszy dokumencie sformułowania rozumie się:
1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Usługodawcę, za

pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Usługodawca w zakresie dokonywania Dostawy

Towarów.
Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas

Rejestracji w Sklepie HappyCo, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
Informacja handlowa – każda forma informacji przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub

pośrednio, towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym

regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie HappyCo.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu HappyCo w celu niezwiązanym

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez

Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy o świadczenia usługi drogą

elektroniczną – Prowadzenie Konta Klienta.
Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, indywidualnie przez niego ustalone, składające się z

ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta

w Sklepie HappyCo.
Suplement diety – oznacza środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety i

który są skoncentrowanym źródłem witamin lub minerałów lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny, pojedynczy lub złożony, sprzedawanych w postaci dawek, a mianowicie w postaci kapsułek, pastylek, tabletek, pigułek i w innych podobnych formach, jak również w postaci saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w tym podobnych postaciach płynów lub proszków przeznaczonych do przyjmowania w niewielkich odmierzanych ilościach jednostkowych.
10. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu HappyCo. 11.Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Usługodawcę
12.Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą

dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu HappyCo.
13.Sklep Internetowy (sklep HappyCo) – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.system.myhappyco.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
14.System informatyczny (System HappyCo) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także
HappyCo USA Inc., 175 SW 7th Street, 1716 Miami, FL 33130 Florida, Company number
P15000012931.
wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.
15.Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie HappyCo, której dotyczy umowa sprzedaży, w

szczególności są to suplementy diety znajdujące się w ofercie Usługodawcy.
16.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy

przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

17.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego – Sklepu HappyCo.

18.Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem HappyCo w związku z charakterem i formą sprzedaży Towarów.

19. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu HappyCo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – dystrybutor towarów marki HappyCo.

20.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2
Warunki korzystania z usługi

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem

www.system.myhappyco.com.
Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie HappyCo jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
Sklep HappyCo prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Koszty środka porozumiewania sią jakim jest sieć publiczna Internet ponosi Usługodawca i Klient w swoim własnym zakresie. W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta z Usługodawcą, koszty środka porozumiewania w takim zakresie ponosi Klient.
Wszystkie Towary oferowane w Sklepie HappyCo są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

przeglądarka internetowa IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami niezbędnych aplikacji Javascript,
minimalna rozdzielczość ekranu wynosi 1024 pikseli.
Korzystając ze Sklepu HappyCo Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez

przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i

inne prawa osób trzecich.
Wszelkie prawa do Sklepu HappyCo, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności

intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do HAPPY COMPANY NETWORK DISTRIBUTION (HC NET) SAGL z siedzibą w Lugano, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z niniejszym Regulaminem oraz za zgodą HAPPY COMPANY NETWORK DISTRIBUTION (HC NET) SAGL z siedzibą w Lugano.
Sklep HappyCo stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Szczegóły wykorzystywania plików Cookies przez Sklep HappyCo znajdują się w dokumencie Polityki Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu HappyCo.

§3
Zasady zawierania umów

W celu złożenia zamówienia w Sklepie HappyCo oraz w celu korzystania z usług dodatkowych

świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu HappyCo, konieczne

jest posiadanie przez Klienta konta w Systemie HappyCo.
W celu utworzenia Konta Klienta w systemie HappyCo, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej

Rejestracji.
Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie HappyCo.
W celu Rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez

Usługodawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.
Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło oraz Login do Konta Klienta.
W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z

Regulaminem oraz akceptację jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz przesłania mu informacji handlowej przez Usługodawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Usługodawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych

nie warunkuje możliwości zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta w systemie HappyCo. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia Klienta, które może zostać przesłane na adres Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W przypadku udziału w Programie Partnerskim HappyCo w zakresie rezygnacji odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego HappyCo.
10.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi Prowadzenia Konta drogą elektroniczną natomiast Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian oraz aktualizacji podanych podczas Rejestracji danych.

§4
Zasady wykonywania umów

Zamówienia są przyjmowane jedynie z użyciem strony Sklepu HappyCo.
Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu HappyCo można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i

adres e-mail.
W przypadku gdy podane dane nie są kompletne lub niewłaściwe, Usługodawca skontaktuje się z

Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie jest możliwy Usługodawca posiada prawo do anulowania

Zamówienia.
Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub

faktury VAT, która zostaje dołączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony sklepu HappyCo, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Do Koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Sklepu HappyCo. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie Sklepu HappyCo przycisk „Zamawiam”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
Złożenie Zamówienia opisanego w ust. 6 stanowi złożenie Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu HappyCo w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system HappyCo w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do do swojego konta. Login i Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Usługodawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10.Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on niezwłocznie automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia. Odpowiedź potwierdzająca otrzymanie Zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 3 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Usługodawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub udostępniające potwierdzenie na indywidualnym Koncie Klienta w systemie.

11.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

§5 Płatności

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu HappyCo są cenami netto podanymi w

walucie Euro (EUR), Dolar Amerykański (USD), Hrywna (HR) lub Rubel (RUB) w zależności od kraju dystrybucji. Podane ceny nie obejmują kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
Informacje zawarte na Stronie Sklepu HappyCo nie stanowią oferty Usługodawcy, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy – w tym przypadku

realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
płatność kartą lub przelewem bankowym online poprzez zewnętrzny system płatności Usługodawcy, obsługiwany przez zewnętrzną firmę – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu płatności o dokonaniu wymaganej płatności przez Klienta,
Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 2 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty za Towar.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4, Usługodawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

§6 Dostawa

Usługodawca realizuje Dostawę na terytorium kraju pochodzenia Klienta.
Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy z Klientem bez wad o

charakterze fizycznym lub prawnym.
Usługodawca zamieszcza na Stronie Sklepu HappyCo informację o terminie potrzebnym do Dostawy i

realizacji zamówienia.
Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach Sklepu

HappyCo. Podany termin jest orientacyjnym czasem dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć okres zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. Jeżeli jednak Towar nie zostanie
dostarczony w terminie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty, a Klient nie umawiał się indywidualnie z Usługodawcą na dłuższy termin dostarczenia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy.

Zamówione przez Klienta Towary są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta lub na Konto Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Usługodawcę.
Zaleca się, aby Klient zbadał doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
Usługodawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
W sytuacji zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu HappyCo, Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub z użyciem Konta Klienta, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§7 Odstąpienie od Umowy

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może bez podania

przyczyny w terminie 14 dni odstąpić od Umowy.
Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili przejścia Towaru w posiadanie

Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu.
Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez

Usługodawcę na Stronie Sklepu HappyCo – Formularz odstąpienia lub złożyć jakiekolwiek inne

jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy
Aby zachować termin na skorzystanie z prawa odstąpienia wystarczy aby Klient wysłał oświadczenia o

odstąpieniu przed jego upływem.
Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem

strony internetowej Sklepu HappyCo.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Usługodawca zwraca

wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym w przypadku gdy ma to zastosowanie koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o odstąpieniu od Umowy.
Usługodawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 7, przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w początkowej transakcji, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem że Klient nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.
Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
10.Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania od Klienta Towaru lub okazania przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu.

12.W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

13.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

15.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8 Rękojmia

Usługodawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Usługodawca jest

odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
W przypadku gdy Towar jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Klient powinien:

odesłać Towar korzystając z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu, o ile to możliwe w opakowaniu producenta, w którym przesyłka została doręczona, pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy nagrody dołączonym do przesyłki,
opisać wadę, uszkodzenie bądź niezgodność z zamówieniem,
wskazać zakres żądania (naprawa, usunięcie wady albo wymiana Towaru, obniżenia

ceny, odstąpienia od umowy).
Klient może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na

wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.
Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Usługodawca. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Usługodawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Usługodawca.
W przypadku, gdy Towar nie utracił terminu przydatności do użycia oraz nie był używany Klient ma prawo poinformować Usługodawcę o wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności Towaru z zamówieniem w odpowiednim terminie.
Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
Usługodawca rozpozna reklamację Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W przypadku jej uznania dokona wymiany lub naprawy nagrody oraz odeśle ją na swój koszt, na adres Klienta. W przypadku nieuznania reklamacji Usługodawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Towar będący przedmiotem reklamacji.
W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Towaru nie może być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, Klient zostanie przez Usługodawcę o tym fakcie poinformowany. Wobec informacji określonej w zdaniu poprzednim Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do żądania obniżeniu ceny.
10.W przypadku żądania obniżenia ceny oraz uznaniu reklamacji, Usługodawca w terminie do 14 (czternastu) dni zwróci Klientowi odpowiednią kwotę płatności.

11.Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione nagrody wtedy, gdy gwarancji na nie udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymuje wraz z nagrodą objętą gwarancją.

12.W przypadku pytań lub skarg, Klient może skontaktować się z Usługodawcą elektronicznie, telefonicznie lub listownie na adres dystrybutora Towaru w danym kraju dystrybucji. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne na stronie Sklepu HappyCo w zakładce „Kontakt”. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail odpowiedniego dystrybutora lub na adres orders@myhappyco.com.

13.Ustawienia niektórych serwerów obsługujących konta poczty elektronicznej, takich jak Hotmail.com, czy też Outlook.com nie pozwalają dystrybutorom na przesłanie odpowiedzi ze względu na ustawienia konta poczty elektronicznej Klienta. W przypadku nieotrzymania przez Klienta odpowiedzi w terminie 14 dni, zaleca się, aby Klient wysłał wiadomość elektroniczną ponownie z innego adresu poczty elektronicznej.

§9
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługę Prowadzenie Konta

Klienta.
Usługa wskazana w ust. 1 jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługodawca ma prawo możliwości wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zasad zmiany Regulaminu.
Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest jedynie po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu HappyCo, umożliwiającego Klientowi modyfikacje jego danych, które podał podczas Rejestracji oraz umożliwia śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.
Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych,

w przypadku działania przez Klienta na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Zablokowanie Konta Klienta może mieć miejsce także wtedy gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Sklepu HappyCo.
Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych powyżej przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
W przypadku wyrażenia przez Klienta woli uczestnictwa w Programie Partnerskim HappyCo, Usługodawca może świadczyć z wykorzystaniem Konta Klienta inne dodatkowe usługi, których świadczenie jest uregulowane w Regulaminie Programu Partnerskiego HappyCo.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych z użyciem formularza rejestracyjnego jest

HAPPY COMPANY NETWORK DISTRIBUTION (HC NET) SAGL z siedzibą w Lugano (Szwajcaria) Riva Albertolli1 6901. Gromadzenie i przetwarzanie danych prowadzone jest w celu realizacji założeń i celów świadczenia przez Usługodawcę jako dystrybutora towarów Administratora usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta oraz ewentualne świadczenie usług dodatkowych.
Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Usługodawca może jednak odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta w odpowiednim zakresie.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę gromadzonych danych osobowych.
Dla celów rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych, obejmujących: imię i nazwisko, płeć, pesel, adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu z kodem pocztowym, kraj pochodzenia, adres e-mail oraz numer telefonu, ID osoby polecającej.
Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Programu Partnerskiego HappyCo oraz otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej.
Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania oraz żądania ich usunięcia.
Klient zobowiązany jest do informowania Usługodawcy o każdej zmianie dotyczących go danych, w szczególności takich jak: miejsce zamieszkania, nazwisko, adres e-mail.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania błędnych danych.
10.W związku z realizacją celu i założeń sprzedaży Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm oraz dystrybutorów. W związku z tym dane Klienta mogą zostać przekazane w niezbędnym zakresie w celu wykonania usługi. Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych przez

podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania.
11.
W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności podmiotowi świadczonemu płatności na rzecz Usługodawcy. Lista oraz dane podmiotów realizujących płatności online dostępna jest na Stronie
Sklepu HappyCo.

§ 11
Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

Klient oraz Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień wskazanych poniżej.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji
na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Klienta.
Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas
Rejestracji.
W przypadku korzystania przez Klienta z usług dodatkowych Programu Partnerskiego HappyCo, w zakresie rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną odpowiednie zastosowanie
mają postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego HappyCo.

Data opublikowania Regulaminu: 24 czerwca 2015 r.

§ 12
Postanowienia końcowe

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście
poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych
na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo kraju pochodzenia Klienta.
Usługodawca posiada prawo do zmiany regulaminu o których Klient zostanie poinformowany.
Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu HappyCo, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków
Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie HappyCo nie są możliwe.
Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane
według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy
obowiązujące w kraju dystrybucji Towarów, w szczególności przepisy w zakresie praw konsumentów.